Zásadou spoločnosti Calvin Company v postupoch pri klinických skúšaniach je zachovanie maximálneho súladu kvalitatívnych a etických štandardov zadávateľa, ako je to určené v Príručke ICH GCP, príslušných direktívach Európskej únie a prípadne v lokálnych právnych normách.